KH-kortisto › Raku › Vastuunrajoitusehto

Vastuunrajoitusehto

Rakennuksen kuntosovellus Raku (jäljempänä Raku) on asuinkiinteistön ylläpitoa varten laadittu sovellus, jota voidaan käyttää asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn kunnossapitotarveselvityksen laatimiseksi sekä 10 vuoden kunnossapitosuunnitelman laatimiseksi. Raku on kehitetty Rakennustieto Oy:n (jäljempänä Rakennustieto) ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n (jäljempänä Kiinteistöliitto) yhteistyössä ja kehitysosapuolet ovat sopineet Rakun käyttöoikeudesta keskinäisin sopimuksin (jäljempänä Sopimus).


Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsentaloyhtiöille (esimerkiksi asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut vastaavat, joiden välittömään tai välilliseen omistukseen esimerkiksi osakeomistuksen kautta kuuluu asuinrakennus, jäljempänä Taloyhtiö) Rakun maksuton käyttöoikeus sisältyy jäsenyyteen sen voimassaolon ajan niin kauan kuin Sopimus on voimassa. Taloyhtiöllä on oikeus jatkaa Rakun käyttöä jäsenyyden päättymisen jälkeen tilaamalla maksullinen käyttöoikeus Rakennustiedolta.


Raku on tarkoitettu informatiiviseksi ja esimerkinomaiseksi työkaluksi. Se havainnollistaa kiinteistön ja sillä sijaitsevien asuinrakennusten tulevia korjaustarpeita sekä niihin liittyviä kustannuksia. Rakun tiedot esimerkiksi eri rakennusosien ja järjestelmien elinkaaresta ovat ohjeellisia, keskimääräisiä normaalissa rasitusluokassaja perustuvat pääosin RT Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -ohjekorttiin.


Taloyhtiö vastaa Rakuun tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että sillä on oikeus tallettaa Rakuun kirjaamansa tiedot ja mahdolliset rakennuksen kuntoon liittyvät ja muut vastaavat liiteaineistot. Taloyhtiö huolehtii siitä, ettei se kirjaa järjestelmään henkilötietoja. Mikäli tällaisia tietoja poikkeuksellisesti tallennetaan, vastaa Taloyhtiö täysimääräisesti siitä, että henkilötietojen tallennus ja tietojen käsittely on kulloinkin voimassa olevan EU:n tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan kotimaisen tietosuojalain sekä niitä koskevan oikeuskäytännön mukaista.


Taloyhtiö hyväksyy, että Rakua ei ole tarkoitettu kiinteistön ylläpitoon liittyväksi ensisijaiseksi tietojärjestelmäksi tai korvaamaan esimerkiksi teknisiä kuntotutkimuksia. Taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki Rakuun tallennettu tieto on myös Taloyhtiön käytössä olevissa varsinaisissa kiinteistönpidon tietojärjestelmissä. Kiinteistöliitto suosittaa Taloyhtiötä tallentamaan pdf-tulosteet raporteista muihin Taloyhtiön käytössä oleviin tietojärjestelmiin aina tietoja tallennettaessa.


Kiinteistöliitto ei vastaa Rakun käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai vastuista. Rakun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän yksinomaisella vastuulla.


Kiinteistöliitolla on oikeus käyttää maksutta Taloyhtiön Rakuun tallentamia teknisiä tietoja tutkimus- ja kehitystoimintaan jäsenyyden voimassaolon ajan.


Taloyhtiö sitoutuu näihin ehtoihin ottamalla Rakun käyttöön.